Powrót do aktualności

Zebranie założycielskie

W dniu 27.10.2014r. w Przytyku przy ulicy Zachęta 57 odbyło się Zebranie Członków Założycieli ZRZESZENIE PRODUCENTÓW PAPRYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Obrady otworzył Pan Marek Klimek.

Porządek Zebrania Założycielskiego Zrzeszenia

 1. Przyjęcie porządku Zebrania oraz ustalenie podstawowych zasad dotyczących przebiegu Zebrania Założycielskiego.
 2. Wybranie przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 3. Zapoznanie się z projektem zamian statutu, dyskusja i przyjęcie zmian statutu.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie Zebrania.

Przebieg Zebrania Założycielskiego:

§1

 1. Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu, przyjęto go jednogłośnie.
 2. Ustalono jawny sposób głosowania dla wszystkich spraw z wyjątkiem spraw personalnych.

§2

Wybór przewodniczącego: Na przewodniczącego Zebrania Założycielskiego zgłoszono Pana Marka Klimka, który został jednogłośnie wybrany przez założycieli Zrzeszenia. Na Protokolanta Zebrania Założycielskiego zgłoszono Pana/Panią ____________, który/a został jednogłośnie wybrany przez założycieli Zrzeszenia.

§3

 1. Zapoznanie się z projektem zamian statutu, dyskusja i przyjęcie zmian statutu.
 2. W głosowaniu jawnym projekt zmian przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwałę o przyjęciu statutu o następującej treści.

UCHWAŁA NR 2 z dnia 27.10.2014r.

 1. Zebrani w dniu 27.10.2014r. w Potworowie postanawiają zmienić treść statut Zrzeszenia pod nazwą Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonego w pierwotnym brzmieniu w trakcie spotkania założycielskiego w dniu 11.09.2014 roku, poprzez:
  1. zmiana 8 ust. 4, który otrzymuje (całościowe)  brzmienie:
„Nabycie praw członkowskich następuje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia. Warunki ważności głosowania – wymaganą większość oraz kworum - określa §22 ust. 6.”
 1. zmianę treści §9, który otrzymuje brzmienie:
„1.       Podstawowym obowiązkiem członków Zrzeszenia jest przestrzeganie i wykonywanie ustaleń zawartych w Statucie oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd uchwał, regulaminów i zarządzeń.
 1. Członkowie wspierający oraz honorowi nie mają obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz innych świadczeń wynikających ze statutu. Podstawowym obowiązkiem członków honorowych i wspierających Zrzeszenia jest dbałość o jego rozwój, realizację celów oraz dobre imię.”
 2. Zmianę §10 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„Tytuł Członka Wspierającego nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie – w obecności wszystkich członków zarządu.”
 1. Zmianę §10 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„O nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Członków Zrzeszenia – w formie uchwały zapadającej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. „
 1. Zmianę treści §12 ust. 1 lit. b, który otrzymuje brzmienie:
„Dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa;”
 1. Zmianę  14 ust. 3, który otrzymuje (całościowe)  brzmienie:
„Składka członkowska oraz opłata wpisowa ustalane są przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów. Kworum określa §20 ust. 3.”
 1. zmiana  19 ust. 4, który otrzymuje (całościowe)  brzmienie:
„Na czele sekcji lokalnej stoi wybierany przez Walne Zgromadzenie - z pośród członków z danej gminy - przewodniczący Sekcji. Po dokonaniu wyboru, Zarząd zobowiązany jest udzielić mu pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem danej sekcji. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Zarząd, w formie pisemnej zwykłej, o ile przepis szczególny nie wymaga innej formy.”
 1. Zmianę §22 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„W ramach Zarządu jego członkowie dokonują wyboru Prezydium Zarządu, w którego skład wchodzi: Prezes Zarządu oraz dwóch wiceprezesów zarządu, sekretarz oraz skarbnik.”
 1. Zmianę §22 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w trakcie trwania kadencji wymaga bezwzględnej większości głosów Walnego Zgromadzenia. Kworum określa §20 ust. 3.”
 1. Dodanie §22 ust.7, o brzmieniu:
„W sprawach w których wartość zobowiązania jest większa niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)  konieczna jest uchwała Zarządu, w której określa się cel, dopuszczalną wartość oraz termin na podpisanie umowy - stosuje się  ust. 6. Członkowie Zarządu dopuszczający się naruszenia tego obowiązku mogą zostać z tego tytułu pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.”
 1. Zmianę §23ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Decyzje w ramach Komisji Rewizyjnej, w tym, wniosek o przedstawienie zagadnienia lub projektu uchwały na Walnym Zgromadzeniu, wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”
 1. Zmianę §24ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Do reprezentowania zrzeszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są:
 1. a) dwóch członków Zarządu łącznie, przy czym co najmniej jeden musi być członkiem Prezydium Zarządu – tj. prezes, wiceprezesi, skarbnik lub sekretarz;
 2. b) przy oświadczeniach związanych z zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej 25 000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – dwóch członków Prezydium Zarządu łącznie - tj. prezes, wiceprezesi, skarbnik lub sekretarz;”
Uchwałę podjęto jednogłośnie.”
 1. Jednolity tekst statutu – uwzględniający zmiany uchwalone niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

§5

Wobec wyczerpania planu, przewodniczący zamknął zebranie.
PARTNERZY Zobacz więcej