Powrót do ogłoszeń
| Autor: Zrzeszenie

UWZGLĘDNIONO ZMIANY Z DNIA 23.12.2023 R,ORAZ Z DNIA 16.11.2023R SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.11.2023R NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.12.2023R DO GODZ. 15.O0

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM- ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1-do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym

ZAŁĄCZNIK NR 2- formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3- wzór istotnych postanowień umowy

ZAŁĄCZIK NR 2- do umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4- wykaz badań ewaluacyjnych i opis zespołu

ZAŁĄCZNIK NR 5- oświadczenie o braku poiązań

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA  15.11.2023r NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

Informujemy, że z dniem 16.11.2023r zostało zmienione Zapytanie ofertowe dotyczące PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na zakres działań  oraz wysokość budżetu w ramach projektu (zadania).

Zakres aktualizacji/zmian:

1. Punkt 6.3 zapytania ofertowego WARUNKI DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM LUDZKIM

Zmianie uległo brzmienie pkt. 6.3.1:

Punkt 6.3.1. Osoba zarządzająca projektem — min. 3 lat doświadczenia zawodowego w branży badań rynku i opinii publicznej; zarządzania minimum 2 badaniami o charakterze zagranicznym (projekt koordynowany i realizowany poza Polską), z których co najmniej jeden był realizowany na rynkach unijnych, biegle posługuje się językiem angielskim/ językiem niemieckim.

 

Zmianie uległ zapis:

Było: językiem angielskim oraz językiem niemiecki

Jest: językiem angielskim/ językiem niemieckim

 

Zmianie uległo brzmienie pkt. 6.3.2:

6.3.2. Koordynator badania — min. 3 lat doświadczenia zawodowego w branży badań rynku i opinii publicznej; zarządzania minimum 1 badaniem o charakterze zagranicznym (projekt koordynowany i realizowany poza Polską),biegle posługuje się językiem angielskim/ językiem niemieckim.

 

Zmianie uległ zapis:

Było: językiem angielskim oraz językiem niemiecki

Jest: językiem angielskim/ językiem niemieckim

 

 1. Punkt 9zapytania ofertowego  MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.3:

Pkt. 9.3. Opakowanie należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

 

OFERTA

na opracowanie kreacji wizerunkowej oraz wdrożenie i realizację dwuletniego programu prostego informacyjno-promocyjnego pt. Papryka z Europy. Trzy kolory radości” na rynku Niemiec, Czech i Słowacji

Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 03.01.2024 r. Dane oferenta: . . . . . . . . . . . .

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.4:

 

Pkt. 9.4.Ofertę należy wysłać pocztą na adres: Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk , bądź złożyć osobiście przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika w biurze Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej ul. Radomska 2, 26-414 Potworów (I piętro) do dnia 02.01.2024 r, do godz. 15:00. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia oferty pod wskazany adres.

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.7:

 

Pkt.9.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 12:30  w biurze Zrzeszenia Producentów Papryki ul. Radomska 2, 26-414 Potworów.

 

 1. Punkt 11 zapytania ofertowego HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Wydłużono termin składania ofert, a tym samym zmianie uległ termin otwarcia ofert, termin oceny ofert oraz termin przekazania informacji o wynikach postępowania:

 • Publikacja zaproszenia do składania ofert — 16.11.2023r.
 • Termin na składanie ofert — 02.01.2024 r. godz.15:00
 • Otwarcie ofert — 03.01.2024r. godz. 12:30
 • Ocena ofert z możliwością składania wyjaśnień przez Oferenta na etapie oceny —  od 03.01.2024r. do 05.01.2024 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty i poinformowanie oferentów o wynikach postępowania — 05.01.2024 r.

 

Treść Zapytania ofertowego (ujednolicone) po uwzględnieniu w/w korekt: Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA  16.11.2023r NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

Informujemy, że z dniem 23.12.2023r zostało zmienione Zapytanie ofertowe dotyczące PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na zakres działań  oraz wysokość budżetu w ramach projektu (zadania).

Zakres aktualizacji/zmian:

 1. Załącznik nr 2- formularz ofertowy:

Było:

Pkt. 8.  Wadium w kwocie 30.000,00 PLN

Po zmianie jest:

Pkt. 8.  Wadium w kwocie 10.000,00 PLN

 

 1. Załącznik nr 5- oświadczenie o braku powiązań:

Było:

Zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego, tj. ZPPRP i GP FRESH PAPRYKA Sp. z o.o. o powstaniu powiązań z osobą lub podmiotem, względem których mają zastosowanie środki sankcyjne, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 

Po zmianie jest:

Zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego, tj. ZPPRP  powstaniu powiązań z osobą lub podmiotem, względem których mają zastosowanie środki sankcyjne, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 

Usunięto następujący zapis: GP FRESH PAPRYKA Sp. z o.o. o

 

Punkt 9 zapytania ofertowego  MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.3:

Pkt. 9.3. Opakowanie należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

 

Było:

 

OFERTA

na opracowanie kreacji wizerunkowej oraz wdrożenie i realizację dwuletniego programu prostego informacyjno-promocyjnego pt. Papryka z Europy. Trzy kolory radości” na rynku Niemiec, Czech i Słowacji

Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 03.01.2024 r. Dane oferenta: . . . . . . . . . . . .

 

Jest po zmianie:

OFERTA

na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dwuletniego programu prostego informacyjno-promocyjnego pt. Papryka z Europy. Trzy kolory radości” na rynku Niemiec, Czech i Słowacji

Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 12.01.2024 r. Dane oferenta: . . . . . . . . . . . .

 

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.4:

 

Pkt. 9.4.Ofertę należy wysłać pocztą na adres: Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk , bądź złożyć osobiście przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika w biurze Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej ul. Radomska 2, 26-414 Potworów (I piętro) do dnia 11.01.2024 r, do godz. 15:00. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia oferty pod wskazany adres.

 

 • Zmianie uległo brzmienie pkt. 9.7:

 

Pkt.9.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 12:30  w biurze Zrzeszenia Producentów Papryki ul. Radomska 2, 26-414 Potworów.

 

 1. Punkt 11 zapytania ofertowegoHARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Wydłużono termin składania ofert, a tym samym zmianie uległ termin otwarcia ofert, termin oceny ofert oraz termin przekazania informacji o wynikach postępowania:

 • Publikacja zaproszenia do składania ofertpo zmianach — 23.12.2023 
 • Termin na składanie ofert — 11.01.2024 r. godz.15:00
 • Otwarcie ofert —12.01.2024r. godz. 12:30
 • Ocena ofert z możliwością składania wyjaśnień przez Oferenta na etapie oceny — od 12.01.2024 r. do 15.01.2024 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty i poinformowanie oferentów o wynikach postępowania — 15.01.2024 r.

Treść Zapytania ofertowego (ujednolicone) po uwzględnieniu w/w korekt: Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2023

Treść Załącznika nr 2- formularza ofertowego po uwzględnieniu w/w korekt: Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Treść Załącznika nr 5- oświadczenia o braku powiązań po uwzględnieniu w/w korekt:

 Załącznik nr 5- oświadczenie o braku powiązań

 

PARTNERZY Zobacz więcej