WNIOSEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

do ustawy

Z dnia 10 marca 2006 r.

O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r.)

Najistotniejszym elementem do tej ustawy jest w całości  art. 4. (pkt-y. i ppkt-y) 1. Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

  1. Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.
  2. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się:

1)    gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

2)    gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

  1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

 

      Proponuje się w art. 4 pkt. 2 zmienić na treść, która otrzymuje brzmienie w całości – „Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 126 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku”. 

Uzasadnienie

Propozycja zmiany tego zapisu wynika z prostej przyczyny, iż faktem jest, że Wg. IBMER Warszawa dokładnie wiemy ile zużywa się ON na 1 ha przy poszczególnej produkcji roślinnej, jak również wiemy dokładnie, jaka jest średnia zużycia ON na 1 ha,

Zwracamy uwagę, że nie mówimy o skrajnej wartości, np. 300 l/ha ON a o średniej, która wynosi 126 l/ha ON i ta wartość powinna być przyjęta za podstawę do naliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wyliczenia są zawarte w poniższej tabeli

Jeśli jest propozycja rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej to trzeba by przyjąć od średniej wartości 126 l/ha ON, co najmniej o 20% więcej zużycia ON przy produkcji zwierzęcej, czyli dodatkowo 25 litrów do wartości podstawowej – 126 l/ha.

Drugim elementem do wyliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stawka akcyzy która na dzień dzisiejszy wynosi 1,20 zł/l.

Z tak ustalonych składników powinno być;

126 x 1,20 = 151,20 zł/ha

Akcyza2015