Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do przygotowania i składania oferty dotyczącej projektu (zadania) pt. ” Wszystkie smaki i kolory papryki- promocja przy użyciu znaku slowno-graficznego „Polska Smakuje””

Termin składania ofert upływa w dn. 03.08.2018r  o godz. 15.00

Treść zapytania ofertowego —->


SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018

                                                                                                       Przytyk, 01. 08. 2018r

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego:

„ Wszystkie smaki i kolory papryki – promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje””.

Zmiana dotyczy pkt. 3 (z brutto na netto)

Było:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:…………………… PLN brutto (słownie……………………….złotych brutto)

Jest:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:……………………. PLN netto (słownie………………………… złotych netto)

W związku z powyższym termin składania ofert ulega zmianie:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2018 r o godz. 12.00