Powrót do aktualności
| Autor: Mirosław Łuska

Podatek akcyzowy na paliwo rolnicze 2015/16

  WNIOSEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH do ustawy Z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r.) Najistotniejszym elementem do tej ustawy jest w całości  art. 4. (pkt-y. i ppkt-y) 1. Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.
  1. Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.
  2. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się:
1)    gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 2)    gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
        Proponuje się w art. 4 pkt. 2 zmienić na treść, która otrzymuje brzmienie w całości – „Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 126 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku”.  Uzasadnienie Propozycja zmiany tego zapisu wynika z prostej przyczyny, iż faktem jest, że Wg. IBMER Warszawa dokładnie wiemy ile zużywa się ON na 1 ha przy poszczególnej produkcji roślinnej, jak również wiemy dokładnie, jaka jest średnia zużycia ON na 1 ha, Zwracamy uwagę, że nie mówimy o skrajnej wartości, np. 300 l/ha ON a o średniej, która wynosi 126 l/ha ON i ta wartość powinna być przyjęta za podstawę do naliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyliczenia są zawarte w poniższej tabeli Jeśli jest propozycja rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej to trzeba by przyjąć od średniej wartości 126 l/ha ON, co najmniej o 20% więcej zużycia ON przy produkcji zwierzęcej, czyli dodatkowo 25 litrów do wartości podstawowej - 126 l/ha. Drugim elementem do wyliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stawka akcyzy która na dzień dzisiejszy wynosi 1,20 zł/l. Z tak ustalonych składników powinno być; 126 x 1,20 = 151,20 zł/ha Akcyza2015  
PARTNERZY Zobacz więcej